Tag Archives: Tassili-Hoggar arch

Sahara Silhouettes 3

More Sahara silhouettes here and here.